نوشتن رپورتاژ آگهی

رپورتاژ آگهی از انواع تبلیغات غیرمستقیم و بسیار موثر و پربازده محسوب میشود. اگر صاحب یک وبسایت یا اپلیکیشن هستید (کسب و کار اینترنتی) و برای افزایش فروش محصولات و خدمات و ارتقا سئو سایت تصمیم به استفاده از رپورتاژ آگهی دارید، در واقع بهترین انتخاب را انجام داده اید. رپورتاژ آگهی مانند تبلیغات بنری و … برای یک ماه، دو ماه و … نیست، بلکه به صورت مادام العمر خواهد بود. البته رپورتاژ آگهی تنها مختص وبسایت و اپلیکیشن نیست، اگر هیچ وبسایت یا اپلیکیشنی ندارید و فقط میخواهید محصول و خدمات خود را به دیگران معرفی کنید، باز هم رپورتاژآگهی میتوانید بسیار در این زمینه به شما کمک کند. هرچند که وجود یک بستر مناسب مانند وبسایت، اثرگذاری آن را بسیار بیشتر خواهد کرد. نوشتن رپورتاژ آگهی کار چندان ساده ای نیست و نیاز به تسلط به علم تبلیغ نویسی، نگارش و سئو دارد. بنده (احمد شمسی) با توجه به سابقه بیش از ده سال فعالیت در حوزه کسب و کار اینترنتی و بیش از دو سال تدریس و مشاوره مداوم در زمینه کسب و کار و بازاریابی اینترنتی، تجربه نویسندگی حرفه ای روزانه و … اگر به محتوای منتشر شده در قسمتهای دیگر سایت دقت نمایید و بعد این مطلب را بررسی کنید، متوجه تفاوت فاحش بین آنها خواهید شد. اگر مخاطبین هدف شما افراد خاصی هستند و یا اینکه اساسا زبان ساده را نمیپسندید، میتوانم با ادبیات رایج کتب و به صورت رسمیتر رپورتاژ آگهی را نوشته و تنظیم نمایم. اگر بخواهید با مشتریان خود ساده و صمیمیتر باشید و مخاطین هدف شما اقشار مختلف جامعه هستند، به زبان ساده و محاوره ای برای شما خواهم نوشت.

استعمال سیگار، یکی از چالشهای سلامت جهانی و یکی از عوامل خطر مرگ، هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحالتوسعه به شمار میرود. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سیگار ازجمله مواد مخدر اعتیادآور است. اعتیاد به نیکوتین به اندازۀ اعتیاد به هروئین، خطرناک و وابستگی به آن پیشرونده است. برای انجامدادن پژوهش علمی دقیق و روشن به مطالعۀ پژوهشهای پیشین مرتبط با موضوع پژوهش نیاز است. متخصصان دربارۀ استعمال سیگار، پژوهشهای گوناگونی انجام دادهاند؛ بنابراین، برای تقویت پژوهش و افزایش اطلاعات پژوهشی، در ذیل به مطالعات پیشین توجه میشود. 2018)، مقالهای با نام «عوامل تعیینکننده، شیوع و دیدگاههای دانشجویان پسر دربارۀ مصرف دخانیات: مطالعهای مقطعی در ویساخاپاتنام» انجام دادند. نتایج، نشاندهندۀ اجرای برنامههای آگاهی و آموزش دانشآموزان در مدارس و دانشکدهها در ماهیت مضر دخانیات و تدوین قوانین مؤثر است. و همکاران (2018)، مقالهای با نام «مقایسۀ تفاوتهای جنسیتی در استعمال دخانیات، رفتارها، قصد ترک و وابستگی به نیکوتین در بین دانشجویان دانشگاه تایلند» انجام دادهاند.

نتایج نشان داد بین مردان و زنان در سیگارکشیدن تفاوت وجود داشت. 2018)، مقالهای با نام «عوامل مؤثر بر دانشجویان دانشکده: تصور خطر ماریجوانا» انجام دادند. نتایج، نشاندهندۀ احتمال افزایش خطر ماریجوانا در دانشجویان بود. 2018)، مقالهای با نام «دانش، نگرش و عملکرد سیگارکشیدن در بین دانشجویان داروسازی: یافتههای یک دانشگاه عمومی» انجام دادند. نتایج نشان داد شیوع سیگار در دانشجویان داروسازی در IIUM بسیار کم است. با این حال، انجامدادن آموزش و برنامههای آموزشی برای بهبود دانش، نگرشها و استفاده از دانشجویان داروسازی، بسیار توصیه میشود. 2018)، مقالهای با نام «دانش، نگرش و شیوع استعمال سیگار در میان دانشجویان پزشکی در دانشگاه پرنسس نورا» انجام دادند. نتایج نشان داد 100 درصد افراد سیگاری موافق بودند که سیگارکشیدن با دوستان، یکی از مهمترین علتهای استعمال دخانیات است. پژوهشهای مذکور، هر یک از زاویهای به عوامل و علل مصرف سیگار و پیامدهای آن توجه کردهاند. درمجموع، نتایج نهایی تمامی مطالعات، نشاندهندۀ افزایش نرخ سیگار در میان جوانان، بهویژه دانشجویان است. استفاده از روش کیفی مرور مطالعات مبانی نظری و نظریههای موجود مرتبط با موضوع پژوهش برای بازکردن ذهن پژوهشگر کیفی و گسترش وسعت میدان دید وی یاریدهنده است؛ بنابراین، نظریههای مهم در این موضوع بهصورت مختصر مرور میشود.

یکی از نظریههای مهم و مرتبط با موضوع پژوهش مد نظر، نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی است. این نظریه، تخلف از انتظارات اخلاقی را مسئلۀ اجتماعی میداند. نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی، علت نهایی مسائل اجتماعی را ناکامی در جامعهپذیری میداند. جامعه با عوامل جامعهپذیرکنندۀ خود، مسئولیت انتقال هنجارهای اخلاقی به نسلهای بعدی را بر عهده دارد. البته گاهی این رویکرد، آنها را معیوب، وابسته یا بزهکار میخواند. معیوبها، آموزشپذیر نیستند، وابستهها، در یادگیری ناتوانند و بزهکاران، آموزش را نمیپذیرند. برای آسیبشناسان متأخر، مسائل اجتماعی، محصول ارزشهای غلط یادگرفتهشدهاند. اندیشۀ نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی این است که شخص یا اساساً وضعیت غیراخلاقی است (رابینگتن و واینبرگ، 1395: 28). رویکرد بیسازمانی اجتماعی نیز از نظریههای مهم دربارۀ موضوع این پژوهش است. بیسازمانی اجتماعی عبارت است از وضعیت توفیقنیافتن مقررات. سه نوع بیسازمانی عبارت است از: بیهنجاری، ستیز فرهنگی و اختلال. علت ریشهای بیسازمانی اجتماعی، تغییرات اجتماعی است. بیسازمانی اجتماعی برای نظام و افراد داخل نظام، پیشبینیکنندۀ پیامدهای تغییر است.

است. براساس نظریۀ ساترلند، کجرفتاری در کنش متقابل با دیگران آموخته میشود که بخش اصلی آن در روابط صمیمانه شکل میگیرد؛ بنابراین، افراد در این روابط، تکنیکهای ارتکاب جرم را یاد میگیرند. هرچه میزان دفعات، وقوع، برتری و شدت معاشرت بیشتر باشد، احتمال کجرفتاری افزایش مییابد. ساترلند در سطح کنش متقابل اجتماعی مدعی است افراد به همان شیوهای که یاد میگیرند از قانون تبعیت کنند، میآموزند که مجرم شوند. ازنظر بسیاری از جامعهشناسان، انحراف، نتیجۀ نارساییهای موجود در فرهنگ و ساختار اجتماعی یک جامعه است. هر جامعهای علاوه بر اینکه هدفهای فرهنگی تجویزشدهای دارد، وسایل بهطور اجتماعی پذیرفتهشدهای را نیز برای دستیابی به این هدفها در اختیار دارد. هرگاه، این وسایل در دسترس فرد قرار نگیرد، احتمالاً آن شخص به رفتار انحرافآمیز دست میزند. مرتن کوشیده است بیهنجاری را به انحراف اجتماعی ربط دهد. وی معتقد است فرد درنتیجۀ فراگرد اجتماعیشدن، هدفهای مهم فرهنگی و راههای دستیابی به این اهداف را، که ازنظر فرهنگی مطلوب باشد، فرا میگیرد. کسب میکند. درحقیقت، ساختار ملکۀ ذهنشدۀ اندیشه و گزینش کنش است.

تبلیغات:

خیریه سمر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا