نوشتن حرفهای رپورتاژ آگهی – کاما مدیا

وظیفهی یک رپورتاژ آگهی خوب، متقاعد کردن مخاطب به انجام کاریست که میخواهیم. محتوای رپورتاژ آگهی میتواند در قالب پادکست یا ویدئو نیز تولید شود که باز هم دارای اهمیت زیادی است. به کار بردن درست و به جای تکنیکهای سئو در متن سبب میشود که مخاطبان مجذوب متن شوند و با اشتیاق روی کلیدواژهها کلیک کنند و وارد سایت مورد نظر شما بشوند. این مطلب توسط گروه رسانه ای کاما، با هدف کمک به کسبوکارهای ایرانی برای حضور موفق در فضای مجازی تهیه شده است. به گزارش کامامدیا، این روزها شاهد درهم آمیختن فضای کسب و کارهای آنلاین با مدلهای جدید دیجیتال مارکتینگ هستیم. آنچه که بر اهمیت موضوع سفارش و انتشار رپورتاژ آگهی افزوده است، نیاز رقابت برندها است. در صورتی که شما در زمینه انتشار رپرتاژ آگهی کار میکنید و یا قصد دارید که یک متن خبری را به صورت رپورتاژ منتشر کنید، میبایست نظر کارشناسان سئو و بازاریابی محتوا را در اینباره جویا شوید. دست و دلباز بودن به جذابیت شما میافزاید.

مثلا اگر رپورتاژ آگهی خودتان را در قالب آموزشی منتشر کنید، ارزش کار شما بالا میرود و شما به هدف خود خواهید رسید. یک رپورتاژ آگهی خوب، تبلیغ مستقیم نمیکند. افرادی که مشغول کار تبلیغاتی هستند، جذب آگهیهای مستقیم میشوند نه مخاطبان عادی. محتوای رپورتاژ آگهی شما هرگز نباید شبیه تبلیغات مستقیم باشد. یکی از اصول تاثیرگذار در افزایش بازدید رپورتاژ آگهی، به کارگیری اصول سئو در متن و مطابق با الگوریتمهای گوگل است. اما مطلب نوشتن برای موتورهای جستجوگر کار اشتباهی است. بلکه باید برای مخاطبان مطلب بنویسید و بعد از آن سازگار بودن متنتان را با موتورهای جستجو چک کنید. به مرور خوانندگان جدید شما را پیدا میکنند. رپورتاژ آگهیای حرفهای است که یک آگهی فروش را بدون حس تهوع آور به مخاطبان عرضه میکند. این نوع رپورتاژ آگهی مشتریان بالقوه را تبدیل به مشتریان وفادار میکند. گروه رسانهای کاما، برای ارائه راهکارها و خدمات روابط عمومی و رسانه به سازمانها تشکیل شده است.

استعمال سیگار، یکی از چالشهای سلامت جهانی و یکی از عوامل خطر مرگ، هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحالتوسعه به شمار میرود. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سیگار ازجمله مواد مخدر اعتیادآور است. اعتیاد به نیکوتین به اندازۀ اعتیاد به هروئین، خطرناک و وابستگی به آن پیشرونده است. برای انجامدادن پژوهش علمی دقیق و روشن به مطالعۀ پژوهشهای پیشین مرتبط با موضوع پژوهش نیاز است. متخصصان دربارۀ استعمال سیگار، پژوهشهای گوناگونی انجام دادهاند؛ بنابراین، برای تقویت پژوهش و افزایش اطلاعات پژوهشی، در ذیل به مطالعات پیشین توجه میشود. 2018)، مقالهای با نام «عوامل تعیینکننده، شیوع و دیدگاههای دانشجویان پسر دربارۀ مصرف دخانیات: مطالعهای مقطعی در ویساخاپاتنام» انجام دادند. نتایج، نشاندهندۀ اجرای برنامههای آگاهی و آموزش دانشآموزان در مدارس و دانشکدهها در ماهیت مضر دخانیات و تدوین قوانین مؤثر است. و همکاران (2018)، مقالهای با نام «مقایسۀ تفاوتهای جنسیتی در استعمال دخانیات، رفتارها، قصد ترک و وابستگی به نیکوتین در بین دانشجویان دانشگاه تایلند» انجام دادهاند.

نتایج نشان داد بین مردان و زنان در سیگارکشیدن تفاوت وجود داشت. 2018)، مقالهای با نام «عوامل مؤثر بر دانشجویان دانشکده: تصور خطر ماریجوانا» انجام دادند. نتایج، نشاندهندۀ احتمال افزایش خطر ماریجوانا در دانشجویان بود. 2018)، مقالهای با نام «دانش، نگرش و عملکرد سیگارکشیدن در بین دانشجویان داروسازی: یافتههای یک دانشگاه عمومی» انجام دادند. نتایج نشان داد شیوع سیگار در دانشجویان داروسازی در IIUM بسیار کم است. با این حال، انجامدادن آموزش و برنامههای آموزشی برای بهبود دانش، نگرشها و استفاده از دانشجویان داروسازی، بسیار توصیه میشود. 2018)، مقالهای با نام «دانش، نگرش و شیوع استعمال سیگار در میان دانشجویان پزشکی در دانشگاه پرنسس نورا» انجام دادند. نتایج نشان داد 100 درصد افراد سیگاری موافق بودند که سیگارکشیدن با دوستان، یکی از مهمترین علتهای استعمال دخانیات است. پژوهشهای مذکور، هر یک از زاویهای به عوامل و علل مصرف سیگار و پیامدهای آن توجه کردهاند. درمجموع، نتایج نهایی تمامی مطالعات، نشاندهندۀ افزایش نرخ سیگار در میان جوانان، بهویژه دانشجویان است. استفاده از روش کیفی مرور مطالعات مبانی نظری و نظریههای موجود مرتبط با موضوع پژوهش برای بازکردن ذهن پژوهشگر کیفی و گسترش وسعت میدان دید وی یاریدهنده است؛ بنابراین، نظریههای مهم در این موضوع بهصورت مختصر مرور میشود.

یکی از نظریههای مهم و مرتبط با موضوع پژوهش مد نظر، نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی است. این نظریه، تخلف از انتظارات اخلاقی را مسئلۀ اجتماعی میداند. نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی، علت نهایی مسائل اجتماعی را ناکامی در جامعهپذیری میداند. جامعه با عوامل جامعهپذیرکنندۀ خود، مسئولیت انتقال هنجارهای اخلاقی به نسلهای بعدی را بر عهده دارد. البته گاهی این رویکرد، آنها را معیوب، وابسته یا بزهکار میخواند. معیوبها، آموزشپذیر نیستند، وابستهها، در یادگیری ناتوانند و بزهکاران، آموزش را نمیپذیرند. برای آسیبشناسان متأخر، مسائل اجتماعی، محصول ارزشهای غلط یادگرفتهشدهاند. اندیشۀ نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی این است که شخص یا اساساً وضعیت غیراخلاقی است (رابینگتن و واینبرگ، 1395: 28). رویکرد بیسازمانی اجتماعی نیز از نظریههای مهم دربارۀ موضوع این پژوهش است. بیسازمانی اجتماعی عبارت است از وضعیت توفیقنیافتن مقررات. سه نوع بیسازمانی عبارت است از: بیهنجاری، ستیز فرهنگی و اختلال. علت ریشهای بیسازمانی اجتماعی، تغییرات اجتماعی است. بیسازمانی اجتماعی برای نظام و افراد داخل نظام، پیشبینیکنندۀ پیامدهای تغییر است.

تبلیغات:

خیریه سمر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا