رپورتاژ آگهی – دیجیزا

برای درج و انتشار رپورتاژ – آگهی در سایت دیجیزا با ما تماس بگیرید. اطلاعات لازم در مورد پلنهای تبلیغی در دیجیزا را در صفحه پذیرش آگهی ما بخوانید. رپورتاژ – آگهی در دیجیزا، راهی آسان برای ارتقای سئو و تبلیغ کارآمد و پربازده کالا و خدمات شما است که با انتشار رپورتاژ در خدمت استارتآپها، شرکتها و اشخاص خلاق هستیم. رپورتاژ آگهی چه کاری انجام می دهد؟ یکی از اصلی ترین مواردی که رپورتاژ آگهی انجام می دهد این است که این عمل باعث ایجاد آگاهی نسبت به یک برند خاص در ذهن مشتری می شود. معمولا نوشتن متن رپورتاژ را خودمان قبول نمیکنیم و خود شما باید لطف کرده و متن رپورتاژ آگهی را به صورت کامل نوشته و در قالب یک فایل ورد برای من ارسال کنید. البته در موارد خاص و استثنایی، با هماهنگی قبلی، نوشتن رپورتاژ را قبول میکنیم. لینکها و عکسها باید در همین فایل ورد درج شده باشند.

استعمال سیگار، یکی از چالشهای سلامت جهانی و یکی از عوامل خطر مرگ، هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحالتوسعه به شمار میرود. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سیگار ازجمله مواد مخدر اعتیادآور است. اعتیاد به نیکوتین به اندازۀ اعتیاد به هروئین، خطرناک و وابستگی به آن پیشرونده است. برای انجامدادن پژوهش علمی دقیق و روشن به مطالعۀ پژوهشهای پیشین مرتبط با موضوع پژوهش نیاز است. متخصصان دربارۀ استعمال سیگار، پژوهشهای گوناگونی انجام دادهاند؛ بنابراین، برای تقویت پژوهش و افزایش اطلاعات پژوهشی، در ذیل به مطالعات پیشین توجه میشود. 2018)، مقالهای با نام «عوامل تعیینکننده، شیوع و دیدگاههای دانشجویان پسر دربارۀ مصرف دخانیات: مطالعهای مقطعی در ویساخاپاتنام» انجام دادند. نتایج، نشاندهندۀ اجرای برنامههای آگاهی و آموزش دانشآموزان در مدارس و دانشکدهها در ماهیت مضر دخانیات و تدوین قوانین مؤثر است. و همکاران (2018)، مقالهای با نام «مقایسۀ تفاوتهای جنسیتی در استعمال دخانیات، رفتارها، قصد ترک و وابستگی به نیکوتین در بین دانشجویان دانشگاه تایلند» انجام دادهاند.

نتایج نشان داد بین مردان و زنان در سیگارکشیدن تفاوت وجود داشت. 2018)، مقالهای با نام «عوامل مؤثر بر دانشجویان دانشکده: تصور خطر ماریجوانا» انجام دادند. نتایج، نشاندهندۀ احتمال افزایش خطر ماریجوانا در دانشجویان بود. 2018)، مقالهای با نام «دانش، نگرش و عملکرد سیگارکشیدن در بین دانشجویان داروسازی: یافتههای یک دانشگاه عمومی» انجام دادند. نتایج نشان داد شیوع سیگار در دانشجویان داروسازی در IIUM بسیار کم است. با این حال، انجامدادن آموزش و برنامههای آموزشی برای بهبود دانش، نگرشها و استفاده از دانشجویان داروسازی، بسیار توصیه میشود. 2018)، مقالهای با نام «دانش، نگرش و شیوع استعمال سیگار در میان دانشجویان پزشکی در دانشگاه پرنسس نورا» انجام دادند. نتایج نشان داد 100 درصد افراد سیگاری موافق بودند که سیگارکشیدن با دوستان، یکی از مهمترین علتهای استعمال دخانیات است. پژوهشهای مذکور، هر یک از زاویهای به عوامل و علل مصرف سیگار و پیامدهای آن توجه کردهاند. درمجموع، نتایج نهایی تمامی مطالعات، نشاندهندۀ افزایش نرخ سیگار در میان جوانان، بهویژه دانشجویان است. استفاده از روش کیفی مرور مطالعات مبانی نظری و نظریههای موجود مرتبط با موضوع پژوهش برای بازکردن ذهن پژوهشگر کیفی و گسترش وسعت میدان دید وی یاریدهنده است؛ بنابراین، نظریههای مهم در این موضوع بهصورت مختصر مرور میشود.

یکی از نظریههای مهم و مرتبط با موضوع پژوهش مد نظر، نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی است. این نظریه، تخلف از انتظارات اخلاقی را مسئلۀ اجتماعی میداند. نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی، علت نهایی مسائل اجتماعی را ناکامی در جامعهپذیری میداند. جامعه با عوامل جامعهپذیرکنندۀ خود، مسئولیت انتقال هنجارهای اخلاقی به نسلهای بعدی را بر عهده دارد. البته گاهی این رویکرد، آنها را معیوب، وابسته یا بزهکار میخواند. معیوبها، آموزشپذیر نیستند، وابستهها، در یادگیری ناتوانند و بزهکاران، آموزش را نمیپذیرند. برای آسیبشناسان متأخر، مسائل اجتماعی، محصول ارزشهای غلط یادگرفتهشدهاند. اندیشۀ نظریۀ آسیبشناسی اجتماعی این است که شخص یا اساساً وضعیت غیراخلاقی است (رابینگتن و واینبرگ، 1395: 28). رویکرد بیسازمانی اجتماعی نیز از نظریههای مهم دربارۀ موضوع این پژوهش است. بیسازمانی اجتماعی عبارت است از وضعیت توفیقنیافتن مقررات. سه نوع بیسازمانی عبارت است از: بیهنجاری، ستیز فرهنگی و اختلال. علت ریشهای بیسازمانی اجتماعی، تغییرات اجتماعی است. بیسازمانی اجتماعی برای نظام و افراد داخل نظام، پیشبینیکنندۀ پیامدهای تغییر است.

است. براساس نظریۀ ساترلند، کجرفتاری در کنش متقابل با دیگران آموخته میشود که بخش اصلی آن در روابط صمیمانه شکل میگیرد؛ بنابراین، افراد در این روابط، تکنیکهای ارتکاب جرم را یاد میگیرند. هرچه میزان دفعات، وقوع، برتری و شدت معاشرت بیشتر باشد، احتمال کجرفتاری افزایش مییابد. ساترلند در سطح کنش متقابل اجتماعی مدعی است افراد به همان شیوهای که یاد میگیرند از قانون تبعیت کنند، میآموزند که مجرم شوند. ازنظر بسیاری از جامعهشناسان، انحراف، نتیجۀ نارساییهای موجود در فرهنگ و ساختار اجتماعی یک جامعه است. هر جامعهای علاوه بر اینکه هدفهای فرهنگی تجویزشدهای دارد، وسایل بهطور اجتماعی پذیرفتهشدهای را نیز برای دستیابی به این هدفها در اختیار دارد. هرگاه، این وسایل در دسترس فرد قرار نگیرد، احتمالاً آن شخص به رفتار انحرافآمیز دست میزند. مرتن کوشیده است بیهنجاری را به انحراف اجتماعی ربط دهد. وی معتقد است فرد درنتیجۀ فراگرد اجتماعیشدن، هدفهای مهم فرهنگی و راههای دستیابی به این اهداف را، که ازنظر فرهنگی مطلوب باشد، فرا میگیرد. کسب میکند. درحقیقت، ساختار ملکۀ ذهنشدۀ اندیشه و گزینش کنش است.

تبلیغات:

خیریه سمر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا